Ομάδα Ο Βαγγέλης Μαρινάκης καλύπτει μόνος του την ΑΜΚ ύψους...

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης καλύπτει μόνος του την ΑΜΚ ύψους 10.000.000€ στην ΠΑΕ Ολυμπιακός

-

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 10.000.000 έχει εξαγγείλει η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Μια κίνηση αναγκαία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της ΠΑΕ, λόγω της απουσίας εσόδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το κλείσιμο των γηπέδων, αλλά και μια σειρά οικονομικών παρενεργειών που προκάλεσε η πανδημία.

Ποιος θα καλύψει τη συγκεκριμένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου; Μα, φυσικά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, κάτι που περιγράφεται σαφώς και επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα από την έκθεση που δημοσίευσε το διοικητικό συμβούλιο, όπου σημειώνεται ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ, που θα συνεδριάσει την 28/02/2022, θα οριστικοποιηθεί ότι το ποσό των 10.000.000 θα καλυφθεί προσωπικά από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην κατακλείδα της έκθεσης: «Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η διάθεση των μετοχών να γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση με, όπου απαιτείται, σχετική απόφαση/σεις του, στην κυπριακή εταιρεία «ABISSO HOLDINGS LTD» ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, προκειμένου να καλύψει με δικά της κεφάλαια το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για να επιτευχθούν κατά τα άνω, οι σκοποί της αύξησης αυτής».

Θέμα… απόφασης δεν υπάρχει. Τα λεφτά θα τα βάλει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το ποσό που έχει βάλει στην ΠΑΕ, από το 2010, όταν και ανέλαβε τις διοικητικές τύχες της ομάδας, αλλά και ολόκληρου του συλλόγου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ME ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΟΥ «ABISSO HOLDINGS LTD»

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνεδριάσει την 28.02.2022, ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία μετά από αναβολή/ διακοπή / ματαίωση, και ειδικότερα, επί του θέματος 6 της ημερήσιας διάταξης «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών – Τροποποίηση του Άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας» και επί του θέματος 7 «Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών μετόχων υπέρ της μετόχου εταιρείας “ABISSO HOLDINGS LTD”», τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη α) τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και ειδικά τη σημαντική μείωση των εσόδων λόγω, κυρίως, της μη συμμετοχής της ομάδας στους Ομίλους του Champions League και των περιορισμών στην προσέλευση φιλάθλων στους αγώνες, β) την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των εσόδων που δημιουργούν οι παρατεταμένες συνθήκες της πανδημίας γ) την ύπαρξη σημαντικών και επειγουσών οικονομικών υποχρεώσεων και αναγκών, στα πλαίσια και της διαδικασίας της αδειοδότησης της Π.Α.Ε. από την UEFA, στις οποίες θα κληθεί να ανταπεξέλθει η εταιρεία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, δ) την εκ των παραπάνω λόγων, ανάγκη άμεσης ταμειακής ενίσχυσης της εταιρείας, κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των EUR 10.000.000 με την καταβολή μετρητών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, προτείνει στη Γενική Συνέλευση οι μετοχές να διατεθούν στην ονομαστική αξία των EUR 0,33 η κάθε μία, πλέον του, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2725/99, ποσοστού 10% του σωματείου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, δηλ. στη συνολική τιμή των EUR 0,3666667 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να καλυφθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του Ν.4548/2018, καθώς επίσης να δοθεί και η δυνατότητα μερικής κάλυψης κατ’ άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4548/2018. Προτείνεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας υπέρ της μετόχου «ABISSO HOLDINGS LTD» ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, διότι:

(α) Μέτοχοι της Εταιρείας με συνολικό ποσοστό συμμετοχής 17,24% στο μετοχικό κεφάλαιο έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να μην συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με δεδομένο ότι για το σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ (μέτοχο με ποσοστό 10% της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 71 του ΚΝ 2725/99, το 27,24% από το 30,43% του μετοχικού κεφαλαίου που δεν ανήκει στην ABISSO HOLDINGS LTD, δε θα συμμετάσχει στην αύξηση.

(β) Θα ολοκληρωθεί η εισροή του απαιτούμενου κεφαλαίου χωρίς χρονοβόρες και κοστοβόρες για την εταιρεία διαδικασίες. Η μέτοχος «ABISSO HOLDINGS LTD» δύναται να καλύψει την ανωτέρω αύξηση.

(γ) Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η ΠΑΕ με την άμεση εισροή κεφαλαίου και την επίτευξη και διασφάλιση της άμεσης ρευστότητας, ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις επείγουσες οικονομικές ανάγκες και τη διατήρηση των οικονομικών δυνάμεων και της οικονομικής θέσης της εταιρείας.

(δ) Δεδομένης της έλλειψης των εσόδων από τη μη συμμετοχή στη διοργάνωση UEFA Champions League και της σημαντικής μείωσης των λοιπών εσόδων για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η ωφέλεια της εταιρείας και όλων των μετόχων της συνίσταται, κυρίως, στην άμεση κάλυψη των επειγουσών οικονομικών αναγκών της εταιρείας, που θα επιτρέψει τη διατήρηση των οικονομικών δυνάμεων της και τη διατήρηση της εταιρικής θέσης που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλον τρόπο ούτε σε μεταγενέστερο χρόνο, όλων των προαναφερομένων αποτελούντων πραγματική ωφέλεια για όλους τους μετόχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει η διάθεση των μετοχών να γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση με, όπου απαιτείται, σχετική απόφαση/σεις του, στην κυπριακή εταιρεία «ABISSO HOLDINGS LTD» ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη, προκειμένου να καλύψει με δικά της κεφάλαια το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, για να επιτευχθούν κατά τα άνω, οι σκοποί της αύξησης αυτής.

Πειραιάς 31 Ιανουαρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Αρ. ΓΕΜΗ 44327807000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, και κατόπιν της από 31.01.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνεδριάσει την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 17:00, προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.- Yποβολή και έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2020 – 30.06.2021 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021.

3.- Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022.

4.- Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021.

5.- Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

6.- Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας.

7.- Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της μετόχου εταιρείας «ABISSO HOLDINGS LTD».

8.- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει την 8

η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερησίας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία του ιού SARS-CoV-2 και της ανάγκης λήψης μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού αυτού, η Τακτική Γενική Συνέλευση (τόσο η αρχική όσο και η τυχόν επαναληπτική) θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην κατά τα άνω συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Φεβρουαρίου 2022 ή στην Επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 8 Μαρτίου 2022, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και στην συνέχεια να καταθέσουν στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησής τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα κατά τα άνω για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία, δηλώνοντας ταυτόχρονα στην εταιρεία

τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ιδίων ή των τυχόν αντιπροσώπων/εκπροσώπων τους στην οποία θα αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Πειραιάς, 31.01.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

Πηγή: tanea.gr

Τελευταία νέα

Επίσημο: Η Βούλα Κεχαγιά νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Η θέση που αναλαμβάνει η Αυγέρη

Νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναλαμβάνει η δημοσιογράφος και διευθύντρια της εφημερίδας «Αυγή» Βούλα Κεχαγιά, επιβεβαιώνοντας...

Δημοσίευμα-«βόμβα» για τον Ολυμπιακό: «Αυτός που φεύγει, ο ελεύθερος Τζέιμς και ο Ντόρσεϊ»

Ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της πρώτης κούπας της σεζόν (Σούπερ Καπ), αλλά και του Κυπέλλου Ελλάδος πριν μερικές...

Ποιος θα είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Αρνο, Μασκ, ή Μπέζος;

Οι υπερπλούσιοι αντλούν συχνά την περιουσία τους από διάφορες πηγές: επιχειρηματικά συμφέροντα, επενδύσεις, ακίνητα, μετρητά και προσωπική περιουσία. Για...

ΗΠΑ: Οδοντίατρος δολοφονήθηκε από δυσαρεστημένο πρώην ασθενή

Ένας οδοντίατρος δολοφονήθηκε στο ιατρείο του στην Καλιφόρνια την Πέμπτη από έναν «δυσαρεστημένο» πρώην ασθενή που σχεδίαζε τη δολοφονία...

Ανοίγουν από 17 Μαΐου κολλέγια και δομές επαγγελματικής κατάρτισης

Με τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) επανεκκινούν από τις 17 Μαΐου 2021 συγκεκριμένες λειτουργίες των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,...

Αντιεμβολιαστές: Συγκεντρώσεις σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας

Εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συγκεντρώσεις αντιεμβολιαστών πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες ήταν αισθητά λιγότεροι...

Πρέπει να διαβάσετε

Μπορεί επίσης να σας αρέσειΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
Συνιστάται σε εσάς