Ελλάδα Στο στόχαστρο του υπουργείου Ανάπτυξης η Oil One στη...

Στο στόχαστρο του υπουργείου Ανάπτυξης η Oil One στη Δραπετσώνα

-

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε να προχωρήσει σε έλεγχο της επένδυσης στη Δραπετσώνα από την εταιρεία Oil One συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη.

Η συγκεκριμένη εταιρεία, που οι κάτοικοι της περιοχής και η δημοτική αρχή τη θεωρούν υπεύθυνη για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης δυσοσμίας στην περιοχή, είχε υπαχθεί σε καθεστώς επιχορήγησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

Ο Τσίπρας βγάζει τους «λαγούς» για να φτιάξει τη σοσιαλδημοκρατία

Ειδικότερα με απόφαση του τότε υφυπουργού Ανάπτυξης  Π. Μηταράκη είχε εγκριθεί το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας που αφορούσε αφορά στην «δημιουργία μονάδας επεξεργασίας υγρών πετρελαιοειδών και ελαιωδών αποβλήτων», στη θέση Μιχαληνου 10, του Δήμου Κερατσινιου – Δραπετσωνας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (10.516.063,68 €) και συνολικής ενίσχυσης ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (1.577.409,55€), ήτοι ποσοστού 15% του ενισχυόμενου κόστους που χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης.

Σύμφωνα με την περίληψη της απόφασης υπαγωγής, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 1427 – 04.06.2014): «Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από την υλοποίηση της επένδυ−σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωση της, ανέρχονται σε 18,00 που αντιστοιχούν σε 18,00 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 41,75 βαθμούς στη βαθμο− λόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία έχει υποβληθεί».

Εξονυχιστικός έλεγχος

Τέτοιες επιχορηγούμενες επενδύσεις πρέπει στο τέλος να ελεγχθούν ως προς το εάν όντως υλοποιήθηκε το έργο και αξιοποιήθηκε ορθά η επιχορήγηση. Και αυτό γιατί πολλές φορές είδαμε ποσά επιχορηγήσεων… να χάνονται στη διαδρομή.

Ουσιαστικά, ένας τέτοιος έλεγχος είναι ένα πραγματικό ξετίναγμα της επιχείρησης, αφού θα πρέπει να αποδείξει ότι υλοποίησε όντως το σχέδιο που κατέθεσε και ότι μπορεί να δικαιολογήσει όλες τις δαπάνες που έκανε, με όλα τα απαραίτητα παραστατικά και τιμολόγια.

Μάλιστα, ο πιο αυστηρός έλεγχος είναι ο επιτόπιος, μια που σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά γίνεται μια αυτοψία στις εγκαταστάσεις ώστε να διαπιστωθεί ότι όντως έγινε η επένδυση και ο σχετικός εξοπλισμός λειτουργεί.

Όπως αναγράφει και η σχετική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη στον έλεγχο στην Oil One συμπεριλαμβάνονται:

«α. Ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου).

β. Ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών που αφορούν την υλοποίηση και εξόφληση του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος οικονομικού αντικειμένου). Η διαπίστωση του κόστους ολόκληρου του πραγματοποιηθέντος έργου από την έναρξη της επένδυσης έως και την ολοκλήρωσή της, αναλυτικά και κατά κατηγορία δαπανών.

γ. Η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της επιχείρησης «OIL ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «OIL ONE S.A.», που έχει υπαχθεί, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25746/ΥΠΕ/6/00132/Σ/Ν.3908/11/27-5-2014 Υπουργική απόφαση, στις διατάξεις του νόμου 3908/2011.

δ. Η επιβεβαίωση των δηλωθέντων με την αίτηση τακτικού ελέγχου, στοιχείων.»

Το γράφημα που δείχνει τη ρύπανση με πηγή την Oil One

Τι προσέχουν οι ελεγκτές

Όπως διαβάζουμε στον Οδηγό Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου (έκδοση 2017), ένας επιτόπιος έλεγχος πιστοποιεί:

·        Την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης καθώς και τη συμμόρφωση των παραδιδόμενων προϊόντων ή/και παρεχομένων υπηρεσιών της επένδυσης με τους όρους της Απόφασης Υπαγωγής της στον εκάστοτε Αναπτυξιακό Νόμο.

·        Την ακρίβεια των πληροφοριών που παρείχε ο Φορέας μέσω των υποβληθέντων στοιχείων σε ό,τι αφορά το Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης. ·

·        Για κάθε πραγματοποιηθείσα δαπάνη του Φορέα της Επένδυσης

-Την ορθότητά της (αν, πράγματι, είναι σύμφωνη με τα υποβληθέντα παραστατικά και στοιχεία)

-Την επιλεξιμότητά της (αν, πράγματι, διενεργήθηκε εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου και είναι σύμφωνη με τους γενικούς ή/και ειδικότερους κανόνες επιλεξιμότητας του εκάστοτε Αναπτυξιακού Νόμου)

-Τη συσχέτισή της με την εγκεκριμένη επένδυση και την αντιστοιχία της σε τμήμα του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου που υλοποιήθηκε με επιτυχία

-Τη συμβατότητά της με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανόνες συμπεριλαμβανομένων των κανόνων δημοσιότητας

-Τη μη ύπαρξη διπλής χρηματοδότησής της από άλλα Κοινοτικά ή Εθνικά χρηματοδοτικά μέσα

-Την υποστήριξή της από τα απαραίτητα παραστατικά, έγγραφα και στοιχεία και

-Την ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου»

Μάλιστα, οι οδηγίες του υπουργείου δίνουν μεγάλη έμφαση στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, θεωρώντας ότι είναι «το πιο κρίσιμο σημείο την ορθή υλοποίηση της επένδυσης», ενώ επισημαίνουν ότι : «ο βασικός σκοπός του ελέγχου του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του προβλεπόμενου έργου και της τήρησης των προδιαγραφών που αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση ως προς το παραγόμενο αποτέλεσμα (παραδοτέο, εγκατάσταση, μηχάνημα, όργανο, εξοπλισμός). Αποτελεί ίσως το δυσκολότερο μέρος του ελέγχου.»

Εξυπακούεται ότι «παραστατικά που πρέπει να τηρούνται για τις ανάγκες του επιχειρηματικού σχεδίου συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από την ελληνική φορολογική νομοθεσία, κατά περίπτωση, λογιστικά έγγραφα, για την τεκμηρίωση και επαλήθευση (πιστοποίηση) της ορθής υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου.»

Δίπλα στην Oil One σπίτια που υφίστανται την περιβαλλοντική ρύπανση

Αυτό σημαίνει να υπάρχει τεχνικές περιγραφές για όλο τον εξοπλισμό, τιμολόγια και πλήρη στοιχεία για όλες τις προμήθειες πάγιου εξοπλισμού., όλες οι άδειες λειτουργίας της μονάδας και του εξοπλισμού. Γιατί όπως επισημαίνουν οι οδηγίες «όταν δεν υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα παραστατικά ή η διασταύρωση των καταχωρημένων στοιχείων δεν είναι επιτυχής, τότε οι αντίστοιχες δαπάνες δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για την ενίσχυσή τους από τον εκάστοτε Αναπτυξιακό Νόμο.»

Μάλιστα «ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, όταν η Προμηθεύτρια Εταιρεία του εξοπλισμού είναι μία Συνδεδεμένη / Συνεργαζόμενη εταιρεία ή μία Ατομική Επιχείρηση ενός μετόχου του Φορέα της επένδυσης».

Οι οδηγίες επίσης επισημαίνουν επίσης ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην εξέταση των εργασιών που έγιναν, επισημαίνοντας μάλιστα ότι «η ημερομηνία της προμήθειας (τιμολόγησης) των υλικών πρέπει να διαθέτει χρονική απόσταση ασφαλείας από την ημερομηνία τιμολόγησης των αντίστοιχων εργασιών», ενώ επιμένει ότι τα τιμολόγια πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τις εργασίας. Κι αυτό γιατί παρατηρήθηκε στο παρελθόν το φαινόμενο τιμολογίων που είτε έδειχναν όγκο εργασίας που έγινε σε χρόνο μηδέν ή ακόμη και παράξενες αντιστροφές της χρονικής σειράς (π.χ. να μπήκαν πρώτα τα πλακάκια και μετά οι σωλήνες από κάτω).

Ακριβώς λόγω της μορφής που έχει ένας τέτοιος έλεγχος, είναι προφανές ότι εάν γίνει σωστά μπορεί να βγάλει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.

Black Lives Matter: Επαναδιεκδικώντας το logo του Punisher από την αστυνομία

Πηγή: tanea.gr

Τελευταία νέα

Ανδρέας Παπανδρέου: Πρωταγωνιστής 25 χρόνια μετά

Εχουν περάσει ακριβώς 25 χρόνια από τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου άφησε την τελευταία του πνοή. Κι όμως, τον...

Ετσι έγινε η πρωτοφανής επίθεση με βιτριόλι σε Μητροπολίτες

Ένα πρωτόγνωρο στα χρονικά περιστατικό σημειώθηκε στην Μονή Πετράκη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ένας ιερέας επιτέθηκε με καυστικό υγρό– το πιθανότερο...

Αυτός είναι ο ιερομόναχος που σκόρπισε τον τρόμο

Ο ιερομόναχος Θεοφύλακτος Κόμπος είναι ο φερόμενος ως δράστης στην επίθεση με καυστικό υγρό στους μητροπολίτες στην Μονή Πετράκη. Το...

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Ιερώνυμου μετά την επίθεση με βιτριόλι

Επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη σοκαριστική επίθεση...

Τάσος Μπερδέσης: «Ήταν ένα φτωχό παιδί που προσπαθούσε να επιβιώσει» λέει ο Κεχαγιόγλου

Επιφυλακτικός στο τι συνέβη και ποιοι βρίσκονται πίσω από την εκτέλεση του πυγμάχου Τάσου Μπερδέση παρουσιάστηκε ο ποινικολόγος Σάκης...

Κορωνοϊός: Πάνω από 200 κρούσματα και σήμερα – 209 νέα και τρεις θάνατοι

Σε σταθερά επίπεδα, αν και ελαφρώς μειωμένα από την Πέμπτη, παραμένουν τα κρούσματα κοροναϊού στη χώρα, καθώς το τελευταίο...

Πρέπει να διαβάσετε

Ετσι έγινε η πρωτοφανής επίθεση με βιτριόλι σε Μητροπολίτες

Ένα πρωτόγνωρο στα χρονικά περιστατικό σημειώθηκε στην Μονή Πετράκη το απόγευμα της...

Μπορεί επίσης να σας αρέσειΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
Συνιστάται σε εσάς